صفحه اصلی > فیلم 

نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی قسمت دومتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir) نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی در جزیره کیش