صفحه اصلی > فیلم 

سخنرانی ستاری در رویداد ملی کارآفرینی دانشگاه پیام نورتوضیحات :

ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان- farhang.isti.ir