صفحه اصلی > فیلم 

پرویز كرمی - فاز - نوآوریتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)