صفحه اصلی > فیلم 

بررسی پیشرفت ها و جایگاه علمی ایرانتوضیحات :

بررسی پیشرفت ها و جایگاه علمی ایران با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور دکتر سورنا ستاری در تیتر امشب (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)