صفحه اصلی > فیلم 

تکیه بر درون - اقتصاد دانش بنیانتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.i)