صفحه اصلی > فیلم 

برنامه های جذب و حمایت از نخبگان در کشورتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.i)