صفحه اصلی > فیلم 

اختتامیه برنامه فاز با حضور دکتر ستاریتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)