صفحه اصلی > فیلم 

آشنایی و بررسی استارت آپ علی باباتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)