صفحه اصلی > فیلم 

بربنیان دانش - شوق پرواز با پرنده آبی ایرانیتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)