صفحه اصلی > فیلم 

کسب و کارهای نوپای روستایی - قسمت اولتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)