صفحه اصلی > فیلم 

با خرید کالای خارجی، تولید کننده داخلی را دلسرد نکنیم!توضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)