صفحه اصلی > فیلم 

برنامه چرخ - حمایت از کالای ایرانی - پرویز کرمیتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)