صفحه اصلی > فیلم 

منتخب بازدیدها و رویدادهای بین المللی پارك فناوری پردیستوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)