صفحه اصلی > فیلم 

انگیزه تلاش بدون وقفه و حمایت خانوادهتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)