صفحه اصلی > فیلم 

کارگاه دانش آموزی هوا و فضاتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)