صفحه اصلی > فیلم 

نظر دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم،فناوری و اقتصاددانش بنیانتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)