صفحه اصلی > فیلم 

بیکاری کارگران داخلی با خرید اجناس خارجیتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)