صفحه اصلی > فیلم 

سخنرانی معاون علمی و فناوری در رویداد یلدای کارآفرینیتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)