صفحه اصلی > فیلم 

فناوری برای بقای موجودات ایرانتوضیحات :

شرکتهای دانش بنیان بااستفاده از فناوری های جدید عمر مفید موجودات و کیاهان ایرانی را بهبود می بخشند (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)