صفحه اصلی > فیلم 

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران در یک نگاهتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)