صفحه اصلی > فیلم 

5 اُمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایرانتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)