صفحه اصلی > فیلم 

تعداد شرکت های دانش بنیان و کارآفرینان ۲برابر میشودتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)