صفحه اصلی > فیلم 

رضا داوری اردکانیتوضیحات :

دکترای تخصصی فلسفه (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(www.farhang.isti.ir)