صفحه اصلی > فیلم 

رباتهای کاربردیتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(www.farhang.isti.ir)