صفحه اصلی > فیلم 

رونمایی از خانواده ملی موتور 3 سیلندرتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)