صفحه اصلی > فیلم 

دستگاه اندوابتوضیحات :

دستگاه تولید آب استربل در حین عمل جرحی (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)