صفحه اصلی > فیلم 

برای کارآفرین شدن چه مسیری رو باید طی کرد؟توضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)