صفحه اصلی > فیلم 

پرویز کرمی - اقتصاد دانش بنیان- برنامه چرختوضیحات :

حضور پرویز کرمی در برنامه چرخ(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)