صفحه اصلی > فیلم 

ایران ساخت (نرم افزار های مخابراتی ساخت ایران )توضیحات :

ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)