صفحه اصلی > فیلم 

جایزه یک میلیون تومانی به طراحان داخلی پیام رسانتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)