صفحه اصلی > فیلم 

همایش فناوری ایران و اتریش در اتاق بازرگانی اتریشتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)