صفحه اصلی > فیلم 

قدرت ارادهتوضیحات :

معرفی کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان در برنامه صفر تا صد (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)