صفحه اصلی > فیلم 

مستند گزارشی از سفر دکتر ستاری به اتریش- اسفند۹۵توضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)