صفحه اصلی > فیلم 

آنونس برنامه بر بنیان دانشتوضیحات :

برنامه بربنیان دانش کار مشترکی از ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان و شبکه خبر - سه شنبه ها ساعت ۱۷:۳۵ (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)