صفحه اصلی > فیلم 

طرح کلان ملی (پاراواک)توضیحات :

پروتز عصبی حرکتی پاراواک کمکی به حرکت نسبی بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)