صفحه اصلی > فیلم 

بررسی زیست بوم کارآفرینی و نوآوری ایرانی در سال ۹۵توضیحات :

مروری بر مهم ترین چالش های اکوسیستم کارآفرینی کشور (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)