صفحه اصلی > فیلم 

سری جدید برنامه های نسیم دانش (فناوری های نوین تبریز)توضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)