صفحه اصلی > فیلم 

چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی (فردا)توضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)