صفحه اصلی > فیلم 

نانو روکش و مدیربت شبکه برقتوضیحات :

برنامه بربنیان دانش کار مشترکی از ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان و شبکه خبر (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)