صفحه اصلی > فیلم 

با نخبگان ( ناصر سیم فروش)توضیحات :

استاد نمونه کشوری، متخصص اورولوژی (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(www.farhang.isti.ir)