صفحه اصلی > فیلم 

با نخبگان ( جواد فیض)توضیحات :

استاد نمونه کشوری (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(www.farhang.isti.ir)