صفحه اصلی > فیلم 

نسیم دانش(پوست تخم مرغ و کسب ثروت)توضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)