صفحه اصلی > فیلم 

18مین نمایشگاه ملی صنایع دریائیتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)