صفحه اصلی > فیلم 

رونمایی از سایت جشنواره ایران ساختتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)