صفحه اصلی > فیلم 

گزارش تصویری از اختتامیه مسابقات ملی فن آوردتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)