صفحه اصلی > فیلم 

ایران ساخت (نمایش آثار ایران ساخت در خانه هنرمندان)توضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)