صفحه اصلی > فیلم 

تفاهمنامه مشترک میان آستان قدس رضوی معاونت علمی وفناوریتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)