صفحه اصلی > فیلم 

افتتاح نخستین مرکز سلول های بنیادی و پزشکی بازساختیتوضیحات :

ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)