صفحه اصلی > فیلم 

سفر دکتر ستاری به اراکتوضیحات :

گزارش سفر دکتر ستاری به اراک - شهریور ۹۵ - (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)