صفحه اصلی > فیلم 

روباتهای آموزشی2.7توضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)